Dodatki mieszkianiowe COVID

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie informuje o możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. 

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

1) Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego dalej „wnioskiem o dodatek”, jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz

2) Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r., oraz

3) Ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Wnioski o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu można składać  w terminie od dnia 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. w organach realizujących dodatki mieszkaniowe.

 

Szczegółowych informacji na temat możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy powiększony o odpłatę do czynszu można uzyskać w :

W Chrzanowie : OPS Chrzanów tel. 32-735-69-00, 32-753-69-01

W Trzebini: OPS W Trzebini tel. (32) 61 21 510 wew. 38 lub (32) 61 10 954