Postępowanie 1/V/2021 „Wykonanie kompleksowych usług sprzątania, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych TBS Chrzanów

Postępowanie 1/V/2021

„Wykonanie kompleksowych usług sprzątania, w budynkach i na terenie zewnętrznym, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego
 w Chrzanowie Sp. z o.o.

w okresie: od dnia zawarcia umowy przez 24 miesiące”

UWAGA! ZMIANA TERMINU!

NOWY TERMIN

Termin składania ofert: 25.05.2021 roku, godzina 10:00.

Termin otwarcia ofert: 25.05.2021 roku o godzinie 11:00.

 

TERMIN NIEAKTUALNY
Termin składania ofert: 18.05.2021 roku, godzina 10:00. 

Termin otwarcia ofert: 18.05.2021 roku o godzinie 11:00.

Szczegółowe informacje w SWZ

Integralną część SWZ stanowią:

załącznik nr 1: Formularz oferty,

załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia, 

załącznik nr 3: Kosztorys ofertowy,

załącznik nr 4: Oświadczenie Wykonawcy na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp

załącznik nr 5: Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp

załącznik nr 6: Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie na podstawie art. 

                          117 ust. 4 Pzp

załącznik nr 7: Wzór umowy,

załącznik nr 8: Wzór umowy powierzenia danych osobowych do przetwarzania

załącznik nr 9: Lokalizacja terenów i budynków objętych postępowaniem.

ODPOWIEDZI na zapytania dotyczące treści SIWZ i zmiana treści SWZ 

Link bezpośredni do BIP:

https://bip.malopolska.pl/tbschrzanow,m,336556,zamowienia-publiczne.html