Brak możliwości sprzedaży / odsprzedaży mieszkań w TBS w Chrzanowie Sp. z  o.o. 

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. informuje, że lokale mieszkalne w zasobach Spółki objęte umową partycypacji w kosztach budowy lokalu nie mogą być przedmiotem sprzedaży/odsprzedaży.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba fizyczna, która zawarła z TBS umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego, nie może bez zgody TBS dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z tej umowy na rzecz wskazanego przez siebie najemcy.

Przeniesienie praw i obowiązków z umowy partycypacji za zgodą Spółki możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do kategorii umów, w których zgodnie z zapisami zawartej ze Spółką umowy partycypacji Partycypantowi przysługuje prawo zamiany osoby wskazanej do wstąpienia w stosunek najmu.