Działka na sprzedaż – Grunwaldzka

Oferta sprzedaży działek

Towarzystwo  Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

informuje, że ma na sprzedaż niezabudowane nieruchomości gruntowe położone w Chrzanowie

Lp.

Działka nr 

Adres nieruchomości

Księga wieczysta

Powierzchnia [m2] 

Cena za nieruchomość podana netto w zł (do ceny wylicytowanej należy doliczyć obowiązujący podatek Vat)

I

3546/420, 3546/421, 3546/422

Chrzanów,
ul. Grunwaldzka KR1C/00052006/3

668 m2

230 850,00 zł netto

  1. Nieruchomość przy ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie

Zgodnie z zapisem księgi wieczystej KR1C/00052006/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, opisywana nieruchomość gruntowa obejmuje działki
o numerach: 3546/420, 3546/421, 3546/422, których łączna powierzchnia wynosi 668 m2. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Chrzanowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokoła 30/5, 32-500 Chrzanów.

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego
przy  ul. Grunwaldzkiej w Chrzanowie stracił ważność.  

Według ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chrzanów” (Uchwała nr L/407/98 z dnia 21.04 1998 r. z późniejszymi zmianami) przedmiotowe działki znajdują się na terenach oznaczonych jako: 

  • obszary rozwoju funkcji gospodarczych i cenotwórczych,
  • tereny mieszkaniowo-usługowe do kompleksowej rewaloryzacji zabudowy
    z uwzględnieniem uwarunkowań konserwatorskich,
  • centrum miasta o kierunku rozwoju i integracji z dzielnicami wschodnimi,
  • strefa ochrony konserwatorskiej B, czyli pośredniej ochrony konserwatorskiej.

Dla przedmiotowych działek wydano decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję
o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego o 4 kondygnacjach nadziemnych z poddaszem mieszkalnym i siedmioma garażami w podziemiu, usytuowanego przy granicy tejże nieruchomości, na zasadzie przylegania do istniejącego sąsiedniego budynku. Opisana wcześniej decyzja o pozwoleniu na budowę straciła ważność. 

Do nieruchomości doprowadzone jest przyłącze energetyczne.

Dojazd do nieruchomości istnieje bezpośrednio z ulicy Grunwaldzkiej, zgodnie z wydaną decyzją o lokalizacji zjazdu indywidualnego.

Działka nr 3546/422 stanowi drogę dojazdową do budynku mieszkalnego przy
ul. Kościuszki 20, zgodnie z ujawnioną w księdze wieczystej nieodpłatną służebnością gruntową dojazdu i dojścia (bez możliwości parkowania) na rzecz każdoczesnych właścicieli lokali w budynku przy ul. Kościuszki 20.

Opisywana nieruchomość gruntowa stanowi teren niezabudowany. Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu, w związku z powyższym na zasadzie art. 558 KC w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomości gruntowe zbywane będą w stanie istniejącym, wraz z zadrzewieniem, który na niej obecnie występuje.                 

Termin zawarcia umowy oraz wydania nieruchomości

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Gminie Chrzanów przysługuje prawo pierwokupu wystawionej  do przetargu nieruchomości. 

Informacje ogólne

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie: Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. ul. Sokoła 30/5; 32-500 Chrzanów,  oraz pod nr tel. +48 603 910 962, 32/623 02 37 w godzinach pracy tj.: poniedziałek-środa 7ºº -15ºº; piątek  7ºº -13ºº lub e-mail: zamowienia@tbs-chrzanow.com.pl.