ZAGRACANIE KORYTARZY I GARAŻY

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Składowanie przedmiotów na klatkach schodowych, korytarzach czy miejscach parkingowych to  ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Te bowiem części wspólne nieruchomości służą  do ewakuacji w stanach zagrożenia, w tym np. zagrożenia pożarowego. Utrudnianie pozostałym mieszkańcom możliwości ucieczki, dostania się lub wydostania z lokalu w przypadku zagrożenia, a także przeprowadzenia akcji ratunkowej przez służby takie jak np. Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe, jest niedopuszczalne.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, w tym składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych, a także uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych.

Ponadto zgodnie z art. 82 § 1 pkt 5, 7, 8, 9, 10 i 11 Kodeksu wykroczeń (dalej „k.w.”): ”kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na: nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach, składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach, składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego, uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych, uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów przeciwpożarowych – podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. Zgodnie z art. 19 k.w. kara aresztu trwa najkrócej 5 dni, a najdłużej 30 dni. Grzywnę, zgodnie z art. 24 § 1 k.w. wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych….”

Chrzanów, 18 sierpnia 2021 r.

Administracja TBS w Chrzanowie