TBS w Chrzanowie oferuje wynajem lub sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Chrzanowie. Atrakcyjna cena!

Lokalizacja: w bliskim centrum Chrzanowa, przy ul. Głowackiego/Kadłubek.
Powierzchnia: 2747 m2.

Usytuowanie: dzielnica handlowa, z bezpośrednim dostępem komunikacji miejskiej.
Oznaczenie działki: nr 3757/2, teren niezagospodarowany, porośnięty zielenią nieurządzoną.

Działka położona jest w jednostce ewidencyjnej Chrzanów-miasto, obręb Chrzanów,
na terenie, dla którego Rada Miejska w Chrzanowie podjęła Uchwałę nr XXIX/290/2021
z dnia 9 lutego 2021 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Doliny Chechło Śródmieście
w Chrzanowie.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie wydano decyzji o warunkach zabudowy.

W rejonie nieruchomości gruntowej przebiegają sieci infrastruktury technicznej zabezpieczające dostawę niezbędnych mediów, tj.:
– sieci gazociągu o śr. 63 mm i 125 mm,
– napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa,
– linia teletechniczna.

Nieruchomość gruntowa stanowi teren niezabudowany.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej: do ulicy Bartosza Głowackiego w Chrzanowie.