Działka budowlana w atrakcyjnej części gospodarczej w centrum Chrzanowa dzierżawa/ sprzedaż

Adres : Chrzanów, ul. Głowackiego

Księga wieczysta: KR1C/00084937/1

Nr działki: 3757/2
Powierzchnia: 2747 m2

 

Nieruchomość przy ul. Głowackiego w Chrzanowie

Zgodnie z zapisem księgi wieczystej, jak wyżej, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, opisywana nieruchomość gruntowa jest własnością Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sokoła 30/5, 32-500 Chrzanów i stanowi działkę o numerze 3757/2.

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego przy  ul. Głowackiego w Chrzanowie stracił ważność.  Dla przedmiotowej nieruchomości
nie wydano decyzji  o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 61.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych z usługami (do dwóch kondygnacji nadziemnych + poddasze), dzięki spełnieniu następujących warunków:
– co najmniej jedna sąsiednia działka, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu,
– nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej,
– istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego,
– przedmiotowa nieruchomość nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nie rolnicze i nie leśne, albo jest objęty względem zgody uzyskanej przy sporządzeniu miejscowych planów, które na dzień dzisiejszy utraciły moc.

Nabywca we własnym zakresie wystąpi o decyzję w sprawie wydania warunków zabudowy, która ustali możliwości zabudowy przedmiotowej nieruchomości gruntowej.
Przez działkę o numerze 3757/2 przebiega pas gruntu użytkowany jako droga dojazdowa do budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Fragment nieruchomości użytkowany jako droga jest częściowo utwardzony. Przy sprzedaży konieczne jest wpisanie do księgi wieczystej służebności drogi koniecznej dojazdu do działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, sąsiadującymi z opisywaną nieruchomością od strony południowej.

W rejonie nieruchomości gruntowej przebiegają sieci infrastruktury technicznej zabezpieczające dostawę niezbędnych mediów, tj.:
– sieci gazociągu o śr. 63 mm i 125 mm,
– napowietrzna linia energetyczna i oświetleniowa,
– linia teletechniczna.

Nieruchomość gruntowa stanowi teren niezabudowany.  Właściciel nie dysponuje badaniami gruntu,  w związku z czym na zasadzie art. 558 KC w umowie kupna sprzedaży strony umownie wyłączą odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Nieruchomość zbywana będzie w stanie aktualnie istniejącym, wraz
z zadrzewieniem, który na niej obecnie występuje.
W dalszym otoczeniu nieruchomości znajduje się zabudowa o charakterze jednorodzinnym i usługowym. Nieruchomość usytuowana jest w bardzo atrakcyjnym miejscu,
w pobliżu śródmieścia Chrzanowa.

Termin zawarcia umowy oraz wydania nieruchomości
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Gminie Chrzanów przysługuje prawo pierwokupu wystawionej
do przetargu nieruchomości.

Informacje ogólne
Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie: Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. ul. Sokoła 30/5; 32-500 Chrzanów,  oraz pod nr tel. +48 603 910 962, 32/623 02 37 w godzinach pracy tj.: poniedziałek-środa 7ºº -15ºº; piątek  7ºº -13ºº lub e-mail: zamowienia@tbs-chrzanow.com.pl.