Ogłoszenie Prezesa Zarządu Wodociągów Chrzanowskich w sprawie nowej taryfy

Zmiana taryfy dla zimnej wody i kanalizacji

W związku z otrzymanym w dn. 22.02.2023r. informacji z Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informujemy, iż na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, dnia 16 lutego 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została Decyzja znak: KR.RZT.70.118.2022 z dnia 7 lutego 2023r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie (obejmującego gminy Chrzanów, Libiąż, Trzebinia) na okres 3 lat oraz skracająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RET.70.24.2020 z dnia 27 października 2020 r.

Nowa taryfa dostępna jest na stronie internetowej https://wodociagi.chrzanowskie.pl/ i obowiązuje od 24 lutego 2023 r.