Skip to content

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dostępność cyfrowa


Wstęp deklaracji

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.(dalej: TBS w Chrzanowie) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP oraz strony internetowej: https://tbs-chrzanow.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie  Sp. z o.o.
Telefon: +48 32 623 02 37

              +48 507 334 933

E-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl

Adres korespondencyjny: ul. Sokoła 30/5, 32-500 Chrzanów

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-01-22
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-14

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Ułatwienia na stronie internetowej

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • Częściowe opisy alternatywne i tytuły dla części zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF mogą posiadać błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
 • niektóre dokumenty PDF nie będą  poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Strona posiada:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • możliwość wyświetlania w skali szarości
 • możliwość wyświetlania w negatywie
 • możliwość podkreślania hiperłączy
 • uproszczony protokół reCaptcha dla formularza kontaktowego

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-12-07.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych- możliwość podkreślania hiperłączy

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:   

Katarzyna Słobodziańska

e-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl
Telefon: 32 623 02 37

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl


Dostępność architektoniczna

Siedziba  Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. ,znajduje się w Chrzanowie 32-500 ,  ul. Sokoła 30/5.

Budynek przy ul. Sokoła 30/5 :

 • siedziba TBS składa się z kilku biur na jednym poziomie, przejścia między biurami z szerokimi futrynami, siedziba znajduje się  na I piętrze budynku niedostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy i podnośnika)
 • toaleta dla interesantów znajduje się na piętrze budynku
 • do siedziby TBS  prowadzi jedno wejście/wyjście
 • wejście nie jest dostosowane do osób z niepełnosprawnościami
 • przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • do siedziby TBS  i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych
 • w budynku i w siedzibie  TBS nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

  1. TBS w Chrzanowie zapewnia obsługę z wykorzystaniem:
 • poczty elektronicznej,
 • SMS, MMS,
 • strony internetowej ( z drukami wniosków do pobrania, bieżącymi informacjami)
 • BIP
  1. Osoby słabosłyszące  nie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w siedzibie TBS.
  2. Istniej możliwość przyjęcia dokumentów od petenta w skrzynce podawczej TBS zawieszonej na parterze budynku lub umówienia się w tej sprawie z pracownikiem TBS bez konieczności wchodzenia do siedziby schodami.
 • E-kartoteka elektroniczny, zdalny system obsługi i rozliczeń najemców;

 • E-kartoteka- aplikacja mobilna na urządzenia użytkowników

 • Zdalne odczyty urządzeń pomiarowych mediów na budynkach TBS. Liczniki oraz ciepłomierze zaczytywane są zdalne za pomocą urządzenia, który zawiera antenę zbierającą sygnał oraz oprogramowanie. Odczyty z urządzeń są zaczytywane poprzez zdalny sygnał na nośniku przenośnym (laptopie) w formie tabeli z podziałem na mieszkania oraz budynki, bez potrzeby udostępnienia lokalu mieszkalnego lub informacji uzyskanej od najemcy

Skip to content