Skip to content

 

 

Jak TBS świadczy usługi techniczne uwzględniając zasady bezpieczeństwa w pandemii

 

W czasie epidemii zalecane jest odłożenie wizyt pracowników technicznych w lokalach w przypadkach, gdy wizyta nie ma charakteru interwencyjnego (np. w przypadku awarii) i nie jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa oraz potrzeb bytowych osób przebywających w lokalu

 W trakcie zgłaszania awarii/usterki osoba zgłaszająca zostanie zapytana przez pracownika TBS czy zgłaszający nie jest w trakcie izolacji lub kwarantanny.

Przy umówionych wizytach najemca otrzyma dokument do wypełnienia- oświadczenie informujące o braku przeciwskazań epidemiologicznych do przeprowadzenia zleconych prac.    

W przypadku wykonywania usług w lokalach, w których nie przebywają osoby będące
w trakcie izolacji lub kwarantanny
, przy wchodzeniu do lokali wdrożona zostanie procedura oparta na   przestrzeganiu następujących zasad:

  • Pracownik TBS ustalający wizytę poprosi lokatorów o przewietrzenie (w miarę możliwości), lokalu przed wizytą pracowników wykonujących usługi; nie zaleca się używania w tym czasie klimatyzacji,
  • Pracownik TBS ustalający wizytę poprosi lokatorów o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych i w lokalu przed wizytą pracowników technicznych,
  • Pracownik Techniczny zdezynfekuje ręce przed wejściem do budynku / mieszkania,
  • Pracownik techniczny i lokatorzy zobligowani są  przestrzegać zasad bezpiecznej odległości (2 m) pomiędzy osobami przebywającymi w pomieszczeniu, w którym praca jest wykonywana,
  • Pracownik techniczny oraz najemca zobligowani są stosować środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk, a także nieprzemakalny kombinezon / fartuch z długim rękawem wiązany z tyłu – w razie potrzeby i w zależności od specyfiki prac),
  • Po zakończeniu czynności w lokalu jednorazowe rękawiczki należy zdjąć w poprawny sposób, wyrzucić do kosza na odpady zmieszane – umyć ręce wodą z mydłem, lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu (min. 60%),
  • Obowiązek stosowania środków do ochrony rąk jest wyłączony przy pracach, które nie mogą być wykonywane przy ich użyciu lub gdy jest to znacznie utrudnione,
  • nie zaleca się korzystania z telefonów komórkowych podczas wizyt.

W przypadku przebywających w lokalu osób będących w trakcie kwarantanny lub izolacji – gdy wykonanie usługi jest konieczne dodatkowo, oprócz wskazanych powyżej zaleceń:

  • Pracownik TBS ustalający wizytę poprosi lokatorów o przejście do pomieszczenia, do którego pracownik techniczny nie będzie zmuszony wchodzić,
  • Pracownicy techniczni wykonujący usługi w takim lokalu będą wyposażeni w następujące środki ochrony indywidualnej:

1) kombinezon albo długi fartuch ochronny (jeśli wymaga tego charakter pracy);

2) jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;

3) gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;

4) jednorazowe rękawice.

Skip to content