KONKURS!

Szanowni Państwo!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o. zaprasza swoich mieszkańców do udziału w  konkursie na

Najładniejszy zielony balkon w TBS” .

Celem konkursu jest zachęta do dbania o swoje najbliższe otoczenie, promowanie estetycznego wyglądu balkonów oraz wspólna zabawa mieszkańców TBS.

Od dnia 13.07.2020r. można składać zgłoszenia do konkursu wraz z zdjęciami.
Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się w dniu 26.08.2020r.    

Aby wziąć udział w konkursie pobierz, wydrukuj, wypełnij i odeślij Zgłoszenie Konkursowe wraz z Oświadczeniem na adres mailowy: biuro@tbs-chrzanow.com.pl

 

Zgłoszenie do konkursu “Najładniejszy balkon w TBS” wraz z oświadczeniem. Pobierz i wydrukuj.

Regulamin konkursu

„ Najładniejszy zielony  balkon w TBS ”

 §1

Organizator konkursu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie sp. z o. o.

UL. Sokoła 30/5, 32-500 Chrzanów

Z ramienia firmy Koordynator: pani Mirosława Mrówczyńska

§ 2

Cel konkursu

 1. Zachęta do dbania o swoje najbliższe otoczenie.
 2. Promowanie estetycznego wyglądu balkonów.
 3. Wspólna zabawa mieszkańców TBS.
 4. Wyeksponowanie wrażliwości na walory przyrody.

§ 3

Termin składania Zgłoszenia:

 1. Zgłoszenia  do Konkursu należy składać do dnia 13.07.2020r. do godz. 15,00.
 2. Formularz Zgłoszenia Konkursowego , który stanowi załącznik do Regulaminu należy wypełnić czytelnie, doręczyć pocztą elektroniczną wraz ze zdjęciami na adres:

biuro@tbs-chrzanow.com.pl

§ 4

Uczestnictwo w Konkursie:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy nieruchomości należących do TBS w Chrzanowie ( mieszkańcy Chrzanowa i Trzebini) , którzy posiadają balkony.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić jedną własną aranżację balkonu.

§ 5

Zasady Konkursu:

 1. W Konkursie nie może brać udziału osoba będąca pracownikiem TBS oraz biorąca udział w organizacji Konkursu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie Formularza Konkursowego i Oświadczenia.
 3. Do zgłoszenia Konkursowego należy dołączyć od 3 do  5 zdjęć aranżacji  balkonu w budynku należącym do TBS.
 4. Komisja dokona oceny zgłoszeń pod względem formalnym (zgłoszenia zawierające błędy formalne, brak pełnych danych umożliwiających identyfikację balkonu lub uczestnika,  wypełnione nieczytelnie nie będą brały udziału w konkursie). 
 5. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 6. Przegląd zgłoszonych do konkursu balkonów przeprowadzony zostanie od dnia 17 sierpnia  2020 r. do dnia 22 sierpnia 2020.
 7. Komisja oceni :

– wygląd estetyczny balkonu (1- 5 pkt)

– kolorystykę (1 pkt)

– ukwiecenie naturalnymi kwiatami (1-4 pkt)

– kompozycje z roślin naturalnych (1- 5 pkt)

– ekologię (1- 4 pkt)

– pomysłowość (1-3 pkt)

– oryginalność (1-2 pkt)

 1. Ocena balkonów nastąpi z zewnątrz, bez wchodzenia na balkony.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, gdy wpłyną mniej niż trzy zgłoszenia.

§ 6

Rozstrzygnięcie Konkursu i Nagrody 

 1. Oceny zgłoszonych do konkursu balkonów dokona Komisja w składzie:

I. Przewodnicząca: Mirosława Mrówczyńska – Administrator TBS w Chrzanowie

II. Członek Komisji:  Renata Frużyńska Referent ds. Księgowości i Płatności w  TBS

III. Członek Komisji:  Żaneta Tyma – Tomal  Specjalista ds. Administracyjnych w TBS.

           2.  Komisja podejmie decyzję po zsumowaniu punktów opisanych w par. 5, a w przypadku równej ilości punktów  decyduje   dodatkowy punkt  Przewodniczącego Komisji.

            3.  Ogłoszenie wyników  Konkursu nastąpi w dniu 26 sierpnia 2020 r. (możliwe również w Tygodniku Ziemi Chrzanowskiej „Przełom”)

            4.  W konkursie przewiduje się trzy nagrody, którymi będą:

                  za I miejsce    lampion ogrodowy / balkonowy, wisząca kompozycja kwiatowa * oraz prezentacja balkonu na stronie internetowej TBS w Chrzanowie przez 1 rok ( właściciele balkonu zdecydują czy chcą, by balkon był prezentowany anonimowo czy nie).

                  za II miejsce    lampion ogrodowy / balkonowy ** oraz prezentacja  balkonu na stronie internetowej TBS w Chrzanowie przez 1 rok ( właściciele balkonu zdecydują czy chcą, by balkon był prezentowany anonimowo czy nie).

                  – za III miejsce    lampion ogrodowy / balkonowy *** oraz prezentacja balkonu na stronie internetowej TBS w Chrzanowie przez 1 rok ( właściciele balkonu zdecydują czy chcą, by balkon był prezentowany anonimowo czy nie).

Najemcy mieszkań, którzy  zgłosili  do konkursu balkony a nie zostały nagrodzone, otrzymają pisemne podziękowanie za udział w Konkursie.

§ 7

Postanowienia Końcowe

 1. Komisja zakończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.
 2. Komisja Konkursowa sporządzi protokół, który zakończy prace Komisji.
 3. Koszty przygotowania do udziału w Konkursie ponosi wyłącznie uczestnik Konkursu.
 4. Organizator  zastrzega sobie prawo podania wyników do publicznej wiadomości.
 5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora: www.tbs-chrzanow.pl
 1. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez TBS w Chrzanowie Sp. z o.o.

(32-500) Chrzanów ul. Sokoła 30/5, e-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl, tel 32/623-02-37.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione. Jeżeli chcą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adres e-mail: angelika@informatics.jaworzno.pl Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 RODO, m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami. Państwa dane będziemy przechowywać do czasu zrealizowania sprawy, w której się z nami Państwo kontaktują, wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z nią związanych lub momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa. Po spełnieniu określonych w RODO przesłanek przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Państwa sprawy.

Objaśnienia:

*       wartość nagrody nieprzekraczająca kwoty 200,00zł.

**     wartość nagrody nieprzekraczająca 100,00 zł.

***   wartość nagrody nieprzekraczająca 70,00 zł.