INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o., z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Sokoła 30/5, adres e-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl, tel. 32/623-02-37

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Angeliką Żmudą.
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: angelika@informatics.jaworzno.pl 2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania oraz dane niezbędne do rozliczenia transakcji kupna – sprzedaży wykorzystywane są w następujących celach:
1) realizacji warunków zawieranych umów, kwalifikacji wniosków o najem mieszkania, garażu lub innej nieruchomości oraz rozpatrzenia zgłaszanych spraw,

2) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, w tym do sądu lub prokuratury),
3) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

 •   ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;

 •   ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane;

 •   ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

 •   ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

  i o zmianie Kodeksu cywilnego;

 •   ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;

 •   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,

  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

 •   rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie

  warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

 •   rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie

  warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń

  transportu bliskiego;

 •   ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

 •   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 •   aktów wykonawczych

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy i wpłynie na jakość świadczonych usług.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją;
2) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy;
3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospo- darczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
2) Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne;
3) Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Ad- ministratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,;
4) Usunięcia danych osobowych;
5) Przenoszenia danych osobowych;
6) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyra- żoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Prawo do sprzeciwu;
8) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automa- tycznie podejmowaną decyzją.