Skip to content

INFORMACJE OGÓLNE

Od 25 maja 2018 r. stosowane jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1, w skrócie: RODO. RODO nakazuje, aby podmiot decydujący o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe, czyli tzw. administrator danych, przekazał Państwu informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o., z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Sokoła 30/5, adres e-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl, tel. 32/623-02-37

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych – Patrycją Hładoń.
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: patrycja@informatics.jaworzno.pl 2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora Danych.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania oraz dane niezbędne do rozliczenia transakcji kupna – sprzedaży wykorzystywane są w następujących celach:
1) realizacji warunków zawieranych umów, kwalifikacji wniosków o najem mieszkania, garażu lub innej nieruchomości oraz rozpatrzenia zgłaszanych spraw,

2) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, w tym do sądu lub prokuratury),
3) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań stanowiących główny cel Administratora wynika w szczególności z przepisów prawa:

 •   ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 •   ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane;
 •   ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;
 •   ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
  i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 •   ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
 •   rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 •   rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
  warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;
 •   rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie
  warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń
  transportu bliskiego;
 •   ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 •   rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 •   aktów wykonawczych
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy i wpłynie na jakość świadczonych usług.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres wynikający z przepisów prawa związany z archiwizacją;
2) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy;
3) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator Danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospo- darczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem Danych w zakresie realizacji zadań Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:
1) Dostępu do danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak, to w jakim zakresie;
2) Sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne;
3) Ograniczenia przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Ad- ministratora i wstrzymania dalszych operacji na danych,;
4) Usunięcia danych osobowych;
5) Przenoszenia danych osobowych;
6) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyra- żoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) Prawo do sprzeciwu;
8) Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automa- tycznie podejmowaną decyzją.

 

Klauzula informacyjna RODO dla członków Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o. o., z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Sokoła 30/5,
adres e-mail: biuro@tbs-chrzanow.com.pl, tel. 32/623-02-37

2. W placówce wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez
e-mail:  patrycja@informatics.jaworzno.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w związku z Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

5. Dane osobowe przekazywane będą tylko podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych osobowych wskazanego powyżej, a po zakończeniu realizacji przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

Chrzanów, 2020 r.

Skip to content