Skip to content

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  22/08/2020

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GARAŻU  W BUDYNKU PRZY

UL. KOPERNIKA  20 W TRZEBINI ORAZ W BUDYNKU PRZY

UL. JORDANA 12 W CHRZANOWIE

 

§ 1

Przepisy Ogólne

 1. W budynku przy ul. Kopernika 20 w Trzebini  oraz w budynku przy ul.  Jordana 12 należących  do TBS w Chrzanowie Sp. z o.o. znajdują się garaże przeznaczone do przechowywania samochodów.
 2. Z garażu może korzystać jedynie osoba , która zawarła z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Chrzanowie  Sp. z o. o. (dalej: „TBS w Chrzanowie” lub „TBS”)  umowę najmu garażu.
 3. Zabrania się podnajmowania garażu osobom trzecim.
 4. Za ewentualne szkody wynikające z braku ostrożności podczas parkowania i poruszania się  pełną odpowiedzialność ponosi właściciel samochodu.
 5. Garaż nie jest  strzeżony. Najemca korzysta z garażu na własną odpowiedzialność.
 6. Za jakiekolwiek szkody powstałe w garażu i samochodzie w skutek działania osób trzecich oraz w skutek zdarzeń losowych TBS w Chrzanowie nie odpowiada.
 7. TBS w Chrzanowie ma prawo obciążyć najemcę garażu kosztami naprawy lub remontu garażu, jeżeli uszkodzenia zostały spowodowane przez najemcę.
 8. Do garażu mają prawo wjazdu samochody wszelkich służb ratunkowych i technicznych: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia wodno- kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, jak również konserwatora TBS.
 9. Budynek, w którym usytuowany jest garaż stanowi powierzchnię nieruchomości wspólnej i zarządzanie nim należy do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., z siedzibą w Chrzanowie, ul. Sokoła 30/5.
 10. Najemcy i kierujący pojazdami zobowiązani są dbać o tereny wspólne wokół garaży (usuwać porzucone przedmioty, nieznane pakunki, kanistry, butelki, dbać o odśnieżanie i usuwanie oblodzeni przed bramą wjazdową do garażu).

§ 2

W garażu  zabrania się:

 1. Składowania materiałów łatwopalnych, paliw, toksycznych, pustych pojemników po paliwie, niedozwolonych prawem.
 2. Pozostawiania samochodów z uruchomionym silnikiem.
 3. Parkowania samochodów z instalacją gazową tj. instalacją LPG.
 4. Parkowania pojazdów na drodze dojazdowej do garażu.
 5. Wjazdu  i parkowania pojazdu z nieszczelną lub niesprawną instalacją.
 6. Wymiany cieczy chłodzącej , oleju lub tankowania.
 7. Mycia samochodu.
 8. Używania otwartego ognia, palenia papierosów.
 9. Zamykania się wewnątrz w czasie, gdy uruchomiony jest silnik samochodu.

§ 3

Najemca zobowiązany jest:

 1. Do użytkowania garażu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Do dbania o stan techniczny  wnętrza garażu oraz instalacji elektrycznej, wykonywania drobnych konserwacji i napraw, zgłaszania do TBS poważnych awarii lub stanów mogących prowadzić do jakiegokolwiek zagrożenia.
 3. W garażach zabronione jest dokonywanie zmian  budowlanych , technicznych, instalacyjnych pod rygorem obciążenia kosztami związanymi z usunięciem dokonanych zmian i wypowiedzenia umowy  w trybie natychmiastowym.
 4. Do przestrzegania przepisów P.POŻ. i BHP, zachowania czystości w obrębie garażu i przed nim.
 5. Nie dopuszczenia do wycieku paliwa, olejów, kwasów.
 6. W przypadku trwałego zabrudzenia podłoża miejsca postojowego lub uszkodzenia, do pokrycia kosztów  jego mycia lub naprawy. 
 7. Do zabezpieczenia pozostawionego pojazdu w garażu przed dostaniem się do wnętrza osób trzecich.
 8. W sytuacjach awaryjnych do niezwłocznego opuszczenia garażu i niezwłocznego powiadomienia numeru alarmowego 112 i Administracji TBS w Chrzanowie.
 9. W przypadku uszkodzenia wrót garażowych do powiadomienia TBS w Chrzanowie i pokrycia kosztów naprawy.
 10. W przypadku zdawania garażu do TBS należy odmalować  garaż na biało i dokładnie wysprzątać.
 11. Na żądanie TBS w Chrzanowie najemca pomieszczenia garażowego jest obowiązany udostępnić garaż dla przeprowadzenia kontroli prawidłowości użytkowania i stanu garażu oraz przeprowadzenia okresowych przeglądów stanu technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Najemca  garażu zobowiązany jest udostępnić go odpowiednim służbom ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia remontu lub usunięcia awarii lub zagrożenia.

§ 4

Do obowiązków TBS w Chrzanowie należy:

 1. Dbałość o właściwy stan techniczny budynku w którym znajduje się garaż.
 2. Naprawy lub wymiany uszkodzonych elementów konstrukcyjnych  budynku wg oceny inspektora nadzoru budowlanego,
 3. Usuwanie zagrożeń budowlanych.

§ 5

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie nie ponosi odpowiedzialności za włamanie do garażu lub kradzież znajdującego się w nim mienia. 

§ 6

Najemca otrzymuje komplet kluczu do wrót garażowych. W przypadku zagubienia kluczy lub uszkodzenia zamka najemca zobowiązany jest do wymiany zamka na nowy.

§ 7

Kary, opłaty.

 1. Najemcy postępujący wbrew zasadom wprowadzonym przez niniejszy Regulamin na żądanie Wynajmującego będą zobowiązani do uiszczenia opłat związanych z koniecznością podjęcia przez TBS w Chrzanowie odpowiednich działań celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Odpowiedniej wysokości opłaty nałożone zostaną w szczególności w przypadku konieczności pokrycia powstałej szkody, niezależnie od możliwości wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 ustalana będzie każdorazowo w zależności od okoliczności konkretnej sprawy w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów przez TBS w Chrzanowie Sp. z o.o. oraz zasad ogólnie przyjętych w tego typu sprawach.

§ 8

Najemca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy najmu garażu..

§ 9

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia  nr 22/08/2020  z dnia 14 08.2020 r. z dniem:

27  sierpnia 2020 r.

Skip to content