Skip to content

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 20/08/2020

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GARAŻU PODZIEMNEGO I MIEJSCA POSTOJOWEGO

W GARAŻU PODZIEMNYM

PARKINGU WIELOSTANOWISKOWEGO  W BUDYNKU

PRZY UL. MICKIEWICZA  6A W CHRZANOWIE

                                                                        

§ 1

Przepisy Ogólne

 1. W garażu podziemnym znajdują się ponumerowane stanowiska postojowe przeznaczone do przechowywania samochodów.
 2. Z miejsca postojowego może korzystać jedynie osoba, która zawarła z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Chrzanowie  Sp. z o. o. (dalej: „TBS w Chrzanowie” lub „TBS”) umowę najmu miejsca postojowego.
 3. Za ewentualne szkody wynikające z braku ostrożności podczas parkowania i poruszania się pełną odpowiedzialność ponosi właściciel samochodu.
 4. Garaż nie ma charakteru parkingu strzeżonego. Najemca korzysta z garażu i miejsca postojowego na własną odpowiedzialność.
 5. Za jakiekolwiek szkody powstałe w zaparkowanym samochodzie wskutek działania osób trzecich oraz wskutek zdarzeń losowych TBS w Chrzanowie nie odpowiada.
 6. TBS w Chrzanowie ma prawo obciążyć najemcę miejsca postojowego kosztami naprawy lub remontu garażu podziemnego, jeżeli uszkodzenia zostały spowodowane przez najemcę.
 7. Do garażu mają prawo wjazdu samochody wszelkich służb ratunkowych i technicznych: Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia wodno- kanalizacyjnego, gazowego, energetycznego, jak również konserwatora TBS.
 8. Garaż podziemny stanowi powierzchnię nieruchomości wspólnej i zarządzanie nim należy do Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., z siedzibą w Chrzanowie, ul. Sokoła 30/5.
 9. Najemcy i kierujący pojazdami zobowiązani są dbać  o części wspólne garażu podziemnego. Uszkodzenia bramy garażowej i związane z tym czasowe przerwy w jej działaniu (brama pozostaje otwarta) nie stanowią podstawy do jakichkolwiek bonifikat czynszu najmu.

     

§ 2

W garażu podziemnym zabrania się:

 1. Składowania materiałów niebezpiecznych, a przede wszystkim łatwopalnych, toksycznych paliw, pustych pojemników po paliwie.
 2. Pozostawiania samochodów z uruchomionym silnikiem.
 3. Parkowania samochodów z instalacją gazową tj. instalacją LPG.
 4. Parkowania pojazdów na drogach dojazdowych do miejsc postojowych, które stanowią jednocześnie drogi ewakuacyjne.
 5. Wjazdu i parkowania pojazdów z nieszczelnymi lub niesprawnymi instalacjami.
 6. Wymiany cieczy chłodzącej, oleju lub tankowania.
 7. Mycia samochodów.
 8. Parkowania samochodu poza wyznaczonym miejscem postojowym.
 9. Parkowania rowerów, motorowerów, motocykli, innych pojazdów, nieobjętych umową najmu.
 10. Parkowania samochodów przed bramą garażową i bezpośrednio za szlabanem (między szlabanem a bramą garażową).
 11. Używania otwartego ognia, palenia papierosów.
 12. Napraw samochodów.
 13. Składowania rzeczy ruchomych, w szczególności mebli, urządzeń elektrycznych, opon, ubrań, pojemników.

§ 3

Najemcy zobowiązani są:

 1. Do użytkowania garażu i miejsc postojowych zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Do przestrzegania przepisów P.POŻ. i BHP oraz do zachowania czystości w obrębie miejsca postojowego i poza nim.
 3. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu Porządku Domowego oraz dbania o estetyczny wygląd garażu i miejsc postojowych.
 4. Zamykania szlabanu i bramy garażowej po wjeździe i wyjeździe z garażu.
 5. Nie dopuszczenia do wycieku paliwa, olejów, kwasów.
 6. W przypadku trwałego zabrudzenia podłoża miejsca postojowego lub uszkodzenia, do pokrycia kosztów  jego mycia lub naprawy. 
 7. W przypadku uszkodzenia szlabanu lub bramy garażowej do powiadomienia TBS w Chrzanowie. Najemca ponosi koszty naprawy.
 8. Do zabezpieczenia pozostawionego pojazdu w garażu przed dostaniem się do wnętrza osób trzecich.
 9. W sytuacjach awaryjnych do niezwłocznego opuszczenia garażu, korzystając z oznakowanych dróg ewakuacyjnych i niezwłocznego powiadomienia numeru alarmowego 112 i Administracji TBS w Chrzanowie.

§ 4

Do obowiązków TBS w Chrzanowie należy:

 1. Okresowy przegląd stanu technicznego garażu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dbałość o właściwy stan techniczny garażu, bramy garażowej, szlabanu.
 3. Utrzymanie czystości części wspólnych.

§ 5

 1. Pojazdy pozostawione w miejscach utrudniających dojazd innym najemcom do miejsc postojowych lub utrudniający wjazd i wyjazd z garażu zostaną odholowane na koszt i ryzyko właściciela pojazdu. Za powstałe szkody podczas odholowywania TBS w Chrzanowie nie ponosi odpowiedzialności. 
 2. Dopuszczalna, maksymalna prędkość poruszania się pojazdów w garażu podziemnym wynosi 10km/h.
 3. Montowanie jakichkolwiek urządzeń i instalacji na terenie garażu podziemnego  wymaga zgody TBS  w Chrzanowie.

§ 6

 1. Najemca otrzymuje jeden pilot obsługujący szlaban i bramę garażową. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota najemca zobowiązany jest do odkupienia lub naprawy pilota.
 2. Najemcy przysługuje tylko jeden pilot przypisany do jednego miejsca postojowego.

§ 7

Kary, opłaty.

 1. Najemcy postępujący wbrew zasadom wprowadzonym przez niniejszy Regulamin na żądanie Wynajmującego będą zobowiązani do uiszczenia opłat związanych z koniecznością podjęcia przez TBS w Chrzanowie odpowiednich działań celem przywrócenia stanu zgodnego z prawem. Odpowiedniej wysokości opłaty nałożone zostaną w szczególności w przypadku konieczności pokrycia powstałej szkody bądź też zapłaty za bezprawne czy bezumowne korzystanie z powierzchni garażowej, niezależnie od możliwości wypowiedzenia przez Wynajmującego umowy najmu w trybie natychmiastowym.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 ustalana będzie każdorazowo w zależności od okoliczności konkretnej sprawy w odniesieniu do faktycznie poniesionych kosztów przez TBS w Chrzanowie Sp. z o.o. oraz zasad ogólnie przyjętych w tego typu sprawach.

§ 8

Najemca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nie przestrzeganie Regulaminu może skutkować natychmiastowym wypowiedzeniem umowy najmu miejsca postojowego.

§ 9

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia  nr 20/08/2020  z dnia 11.08.2020 r. z dniem:

25 sierpnia 2020 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

w Chrzanowie Sp.  z o.o.

ul. Sokoła 30/5

32-500 Chrzanów

Skip to content