Skip to content

 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 20/08/2023

Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.  z dnia 1 sierpnia 2023 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH
NALEŻĄCYCH DO
TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CHRZANOWIE SP. Z O.O.
PARKING PRZY BUDYNKACH UL. SZARYCH SZEREGÓW 2D,2I,2H W CHRZANOWIE

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 20/08/2023 z dn. 1 sierpnia 2023 r., ustanawia niniejszy „Regulamin korzystania z miejsc postojowych parkingów zewnętrznych należących do TBS w Chrzanowie, przy ul. Szarych Szeregów 2d,2i,2h w Chrzanowie”.

§ 1.

Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania przez najemców lokali mieszkalnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. oraz MZZK w Chrzanowie (dalej: TBS) z miejsc postojowych na terenach przy budynkach mieszkalnych ul. Szarych Szeregów 2d, 2h, 2i
w Chrzanowie, przeznaczonych do parkowania wyłącznie samochodów osobowych.

§ 2.

1. Na parkingu zewnętrznym TBS przy ul. Szarych Szeregów jest 61 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca wyznaczone do parkowania przez osoby niepełnosprawne lub ich opiekunów.
2. Miejsca parkingowe są udostępnione mieszkańcom lokali mieszkalnych TBS nieodpłatnie, z zastrzeżeniem par.6.
3. Miejsca parkingowe są niestrzeżone i nie objęte monitoringiem.
4. Wjazd na parkingi nie jest zabezpieczony szlabanem.
5. TBS zabrania wjazdu i parkowania samochodom dostawczym powyżej 2,5 tony (z wyjątkiem samochodów odbierających odpady z wiat, transportu osób chorych i/lub niepełnosprawnych, załadunków i rozładunków do 15 minut, służb ratunkowych).

§ 3.

1. TBS nie zapewnia miejsca na parkingu dla każdego mieszkania, gdyż ilość miejsc jest ograniczona.
2. Prawo do korzystania z miejsc postojowych przysługuje wyłącznie najemcom zamieszkującym w budynkach należących do TBS przy ul. Szarych Szeregów 2d, 2h i 2i w Chrzanowie.
3. Zabrania się korzystania z miejsc parkingowych przez osoby inne, niż wskazane w §3 pkt 2. z wyłączeniem zapisów § 2 pkt. 5.
4. TBS z uwagi na ograniczoną ilość miejsc wprowadza zasadę parkowania 1 samochodu osobowego przez 1 gospodarstwo domowe z widocznym za szybą identyfikatorem TBS, posiadającym numer nadany przez Administrację TBS (rejestr identyfikatorów przynależnych do mieszkania prowadzi TBS). Numery identyfikatorów nie pokrywają się z numerami mieszkań.
5. Samochody nie posiadające identyfikatora TBS traktowane są jako pojazdy osób innych niż wskazane w §3 pkt 2, w związku z czym mogą być odholowane na koszt właściciela.

§ 4.

1. TBS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub kradzieże pojazdów znajdujących na jego terenie.
2. TBS nie jest zobowiązany do pilnowania pojazdów, nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów powstałe na jego terenie z winy innych użytkowników, osób trzecich lub działania siły wyższej, nie ponosi także odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojazdach lub stanowiące ich wyposażenie.

§ 5.

1. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania pojazdów mechanicznych, takich jak: samochody osobowe lub motor, o wymiarach całkowitych nie wykraczających poza obręb wydzielonego miejsca postojowego. Zabrania się pozostawiania na miejscach postojowych urządzeń ruchomych innych, niż wymienionych powyżej.
2. Zabrania się wjazdu oraz parkowania samochodom powyżej 2,5 tony z wyłączeniem par.2 pkt.5.
3. Zabrania się parkowania pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone, w szczególności na drodze p.poż, dojazdowej, przed wejściem do klatki schodowej, przed wiatą śmietnikową, na chodnikach, zakrętach, terenach zielonych.
4. Użytkownicy nie mogą przechowywać na parkingach żadnych przedmiotów ani materiałów niebezpiecznych, takich jak: środki łatwopalne, środków wybuchowych, silnych środków chemicznych. Użytkownik nie może dopuścić do wycieku oleju samochodowego lub paliwa. W przypadku takiego zdarzenia, należy niezwłocznie sytuacje zgłosić do Administracji TBS.
5. Na miejscach postojowych nie dopuszcza się:
• naprawy oraz mycia lub konserwacji pojazdów,
• wymiany i dolewania płynów eksploatacyjnych.

§ 6.

Osoby łamiące postanowienia niniejszego Regulaminu obciążone będą kosztami usunięcia ewentualnej szkody (na podstawie identyfikacji fotograficznej pojazdu).

§7.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 16 sierpnia 2023r.

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
w Chrzanowie Sp. z o.o.

 

 

Skip to content