Skip to content

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OZNACZONYCH MIEJSC POSTOJOWYCH PARKINGÓW ZEWNĘTRZNYCH URZĄDZONYCH NA TERENIE TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CHRZANOWIE SP. Z O.O.

Parking przy budynkach Ul. Szarych Szeregów 2d, 2i, 2h.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 13/08/2022 z dn. 28.07.2022r. ustanawia niniejszy ”Regulamin korzystania z miejsc postojowych parkingów urządzonych na terenie osiedla przy ul. Szarych szeregów 2 d, i, h w Chrzanowie”.

§1

Regulamin korzystania z oznaczonych miejsc postojowych (…), (dalej: Regulamin) określa zasady udostępniania przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o., ( dalej: TBS), miejsc postojowych na wydzielonych terenach przeznaczonych do parkowania pojazdów mechanicznych oznaczonych tabliczką z rejestracją pojazdu uprawnionego oraz zasady korzystania z miejsc postojowych przez ich użytkowników.

§2

 1. Użytkowanie miejsc postojowych, o których mowa w §1 niniejszego regulaminu, jest odpłatne.

 2. Udostępnienie miejsca postojowego na wydzielonym terenie następuje na podstawie pisemnej umowy zawieranej pomiędzy TBS i osobą korzystającą z miejsca postojowego.

 3. Opłata z tytułu najmu miejsca postojowego ustalana jest przez Zarząd TBS.

§3

 1. Miejsca parkingowe są niestrzeżone

 2. TBS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub kradzieże pojazdów mechanicznych znajdujących na jego terenie.

 3. TBS nie jest zobowiązany do pilnowania pojazdów, nie ponosi odpowiedzialności
  za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów powstałe na jego terenie z winy innych użytkowników, osób trzecich lub działania siły wyższej, nie ponosi także odpowiedzialności za rzeczy pozostawione
  w pojazdach lub stanowiące ich wyposażenie.

 4. Prawo do korzystania z miejsc postojowych przysługuje wyłącznie najemcom zamieszkującym w budynkach należących do TBS.

§4

 1. Oddane do użytkowania przeznaczone jest wyłącznie do parkowania pojazdu mechanicznego: samochodu osobowego, motoru, o wymiarach całkowitych nie wykraczających poza obręb wydzielonego miejsca postojowego. Zabrania się pozostawienia na miejscach postojowych rzeczy ruchomych innych, niż wymienionych powyżej.

 2. Zabrania się parkowania pojazdów w miejscach innych niż wyznaczone, w szczególności na drodze dojazdowej.

 3. Użytkownik nie ma prawa do odpłatnego udostępnienia miejsca postojowego innym osobom nie będącym mieszkańcami budynków TBS.

 4. Na parkingu nie dopuszcza się pozostawiania pojazdów z włączonym silnikiem.

 5. Na miejscach postojowych nie dopuszcza się :

 1. Naprawy oraz mycia lub konserwacji pojazdów ,

 2. Wymiany i dolewania płynów eksploatacyjnych.

§5

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2022r.

Skip to content