Skip to content

REGULAMIN
ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA DOSTARCZONEGO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ ORAZ DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO OGRZEWANIA LOKALI MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH WRAZ USTALENIEM OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA NAJEMCÓW LOKALI W ZASOBACH TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W CHRZANOWIE SP. Z O.O.

1.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r. poz. 718).

3. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 2195)

4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 611).

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

2.

Postanowienia ogólne

 1. Celem niniejszego regulaminu jest określenie zasad rozliczania kosztów wytworzenia ciepła
  na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej w Lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych oraz użytkowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego
  w Chrzanowie Sp. z o.o. Wynajmującego.
 2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich Lokali, zarówno mieszkalnych jak i usługowych, w budynkach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

3.

Definicje

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 • Wynajmujący – Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie spółka
  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzanowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000113202, REGON: 276248967, NIP: 6281915207,
 • Najemca – osoba korzystająca z Lokalu na podstawie innego tytułu prawnego niż prawo własności w tym również osoba zajmująca Lokal bez tytułu prawnego,
 • Lokal –  lokal w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
  o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 611),
 • Powierzchnia użytkowa Lokalu – powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w Lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom Najemcy, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za Powierzchnię użytkową Lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków
  w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych
  do przechowywania opału,
 • Ciepłomierz – każde urządzenie wyliczające i wskazujące ilość energii cieplnej, jaka została pobrana na cele ciepłej wody lub centralnego ogrzewania,
 • Koszty ciepła – koszty ponoszone przez Wynajmującego na rzecz dostawców,
  w szczególności dostawców energii cieplnej które dotyczą i służą wyłącznie do celów uzyskania, przygotowania i dostarczenia ciepła do Lokali,
 • Koszty stałe to suma opłat ponoszonych przez Wynajmującego na rzecz dostawców energii cieplnej w zakresie opłat abonamentowych, opłat związanych z przeglądem urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego, przeglądów oraz innych opłat związanych
  z utrzymaniem bieżącej eksploatacji kotłowni oraz instalacji ciepłej wody użytkowej
  i centralnego ogrzewania, a także innych kosztów, które nie są zależne od ilości zużytej energii cieplnej,
 • Koszty zmienne – koszty zużycia energii cieplnej lub c.w.u. oraz jej przesyłu,
 • Koszty zmienne indywidualne – koszty zużycia c.o. i c.w.u. w lokalu najemcy,
 • Koszty zmienne wspólne – koszty ponoszone w pomieszczeniach wspólnych budynku.

4.

Zasady obliczania kosztów

 1. Ilość ciepła wytworzonego dla danego budynku, w którym znajdują się Lokale, określana jest na podstawie wskazań liczników ciepła zainstalowanych w [pomieszczeniach technicznych znajdujących się w poszczególnych budynkach]. Każdy Lokal wyposażony jest w urządzenia pomiarowe ilości ciepła pobranego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ilości ciepłej wody. Za wyjątkiem lokali przy ul. Piastowskiej, gdzie znajduje się jeden główny licznik a zużycie rozdzielane jest proporcjonalnie do powierzchni każdego z lokali użytkowych.
 2. Koszty ciepła dzielą się na koszty stałe i koszty zmienne, przy czym koszty zmienne dzielą się dalej na koszty indywidualne i wspólne i są obliczane w następujący sposób:

1.1. Koszty zmienne indywidualne

a) Koszty zmienne to suma opłat za zużyte ciepło (lub c,w,u,) oraz opłat za przesył zmienny c.o. (lub c.w.u.) wystawionych przez dostawcę w danym okresie rozliczeniowym dla danego budynku;

b) Suma kosztów zmiennych (obliczonych wg. pkt a) ) c.w.u. podzielona przez zużycie c.w.u. w danym okresie rozliczeniowym (obliczone jako suma odczytów liczników z lokali indywidualnych w budynku) stanowi koszt jednostkowy podgrzania 1 m3 c.w.u.

Iloczyn kosztu jednostkowego podgrzania c.w.u. oraz ilości zużycia c.w.u. wg odczytów licznika najemcy stanowi koszt zużycia c.w.u. przez najemcę w lokalu. W danym okresie rozliczeniowym.

c) Iloraz sumy kosztów zmiennych z pkt a) do sumy odczytów z liczników c.o. lokali mieszkalnych w budynku (zużycie c.o. w danym okresie rozliczeniowym) stanowi koszt opłaty zmiennej 1 GJ.

1.2. Koszty zmienne wspólne

Koszty zmienne wspólne liczy się następująco:

– ustala się różnicę między wskazaniem licznika głównego dostawcy na budynek

w okresie rozliczeniowym a sumą zużycia w lokalach najemców w tym okresie rozliczeniowym;

– iloraz powstałej różnicy i sumy kosztów zmiennych z pkt a) dzieli się przez wskazanie licznika głównego na budynku w danym okresie rozliczeniowym;

– otrzymane koszty wspólne rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni mieszkań.

3. Koszty stałe obliczane są oddzielnie dla poszczególnych Lokali, proporcjonalnie do sumy powierzchni lokali w danym budynku.

4. Koszty zmienne obliczane są na podstawie wskazań Ciepłomierzy dedykowanych

dla poszczególnych Lokali, z wyjątkiem kosztów zmiennych wspólnych, które wyliczane są proporcjonalnie w sposób wskazany powyżej.

5. 

Współczynniki korygujące

 1. W systemie rozliczeń zasobów lokalowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. stosuje się współczynniki korygujące zużycia centralnego ogrzewania.
 2. Przy ustalaniu indywidualnych kosztów zużycia energii cieplnej stosowane są współczynniki korygujące obliczone w zależności od usytuowania Lokalu
  w budynku.

6.

Terminy rozliczeń

 1. Okresem rozliczeniowym jest okres od 1 czerwca do 31 maja.
 2. W przypadku niepełnego okresu rozliczeniowego rozliczenie następuje za okres wynajmowania Lokalu.
 3. Przez cały okres rozliczeniowy Najemcy są zobowiązani uiszczać opłaty miesięczne na poczet Kosztów ciepła. Za podstawę obliczenia zaliczki przyjmuje się rzeczywiście poniesione Koszty ciepła, które zostały rozliczone w poprzednim okresie rozliczeniowym z uwzględnieniem prognozowanego wzrostu cen dostaw energii cieplnej i prognozy zużycia ciepła.
 4. Zaliczki miesięczne należy wnosić równocześnie z innymi opłatami za używanie Lokalu w terminie:

a. do dnia 10 każdego miesiąca za Lokale, które są lokalami mieszkalnymi,

b. do dnia 15 każdego miesiąca za Lokale, które są lokalami użytkowymi.

5. W przypadku nieuiszczenia przez Najemcę co najmniej trzech opłat miesięcznych na poczet Kosztów ciepła, Wynajmujący jest uprawniony do odcięcia dopływu ciepła do chwili uregulowania zaległych opłat, pod warunkiem, że Wynajmujący pisemnie wezwał uprzednio Najemcę do uiszczenia zaległych opłat wyznaczając mu przy tym miesięczny termin na dokonanie zapłaty. Odcięcie dopływu ciepła nie zwalania Najemcy z obowiązku ponoszenia opłat w zakresie kosztów stałych.

7.

Odczyty

 1. Odczyty i rozliczenia zużycia ciepła dokonywane są przez Wynajmującego.
 2. Najemcy są zobowiązani do umożliwienia Wynajmującemu odczytania wskazań Ciepłomierzy w zaplanowanym terminie oraz każdorazowo
  w przypadku dokonywania kontroli sprawności podzielników kosztów ogrzewania, stanu plomb zabezpieczających itp.
 3. Odczyty Ciepłomierzy w Lokalach odbywa się 2 razy w roku.
 4. Najemca ma prawo sprawdzić odczyty wskazań własnego Ciepłomierza.
 5. W lokalu, w którym stwierdzono wadliwie działający Ciepłomierz, a wada powstała
  z przyczyn niezależnych od Najemcy, zużycie ciepła za ten okres będzie naliczone jako średnie zużycie za ostatnie 3 miesiące.

8.

Rozliczenie nadpłat i niedopłat

 1. W ciągu 21 dni od odczytu na koniec danego okresu rozliczeniowego następuje indywidualne rozliczenie należności za dostarczone ciepło na cele centralnego ogrzewania
  i ciepłej wody z każdym Najemcą Lokalu i ustalenie nowej zaliczki.
 2. Najemca otrzymuje na piśmie rozliczenie Kosztów ciepła.
 3. Najemca może reklamować na piśmie prawidłowość rozliczenia rocznego w ciągu
  30 dni od daty otrzymania rozliczenia.
 4. W przypadku gdy suma wpłaconych zaliczek przekroczy należność za Koszty ciepła, wówczas Najemca może odliczyć nadpłatę przy najbliższej opłacie za używanie Lokalu,
  o czym powinien pisemnie poinformować Wynajmującego.
 5. W przypadku gdy suma wpłaconych zaliczek nie pokryje należności tytułem Kosztów ciepła, Najemca obowiązany jest dopłacić brakującą kwotę równocześnie z najbliższą zaliczką miesięczną.
 6. Rozliczenie kwoty nadpłaty z pobranych zaliczek nastąpi do 21 dni od odczytu na koniec danego okresu rozliczeniowego. W przypadku zaległości w opłatach nadpłata zostanie zaliczona na poczet zadłużenia.
 7. Kwotę niedopłaty Najemca wpłaca w okresie 21 dni od daty otrzymania rozliczenia za aktualny okres rozliczeniowy.
 8. W przypadku większych niedopłat istnieje możliwość rozłożenia na raty,
  po dodatkowych, uzgodnieniach z Wynajmującym.
 9. Pobierane wysokości zaliczek na poczet ponoszonych kosztów Lokalu w zakresie Kosztów ciepła mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku zmian ceny nośników energii cieplnej i wody. Zmiany cen tym spowodowane nie stanowią konieczności podpisywania aneksu do umowy najmu.

9.

Zasady rozliczania przy zdawaniu Lokali

W przypadku niedopłaty Najemca zdający Lokal jest zobowiązany do uregulowania należności przed zdaniem Lokalu lub zaległa należność zostanie potrącona z kaucji wpłaconej dla danego Lokalu.

 1. W przypadku wystąpienia nadpłaty, należność zostaje zwrócona w terminie wynikającym z podpisanej umowy najmu Lokalu do 75% wartości nadpłaty. Pozostała kwota zostaje zabezpieczona do końca okresu rozliczeniowego.
 2. Kwoty nadpłaty lub niedopłaty będą rozliczone z byłym Najemcą po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie do 3 miesięcy od zakończenia okresu rozliczeniowego.
 3. Przy zdawaniu Lokalu liczniki będą spisane przy obecności Najemcy oraz przedstawiciela Wynajmującego.

10.

Usterki, niesprawność urządzeń

1. Najemca obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego o każdym uszkodzeniu instalacji centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej lub zimnej wody wewnątrz Lokalu. Każda ingerencja Najemcy w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej lub zimnej wody a w szczególności:

  1. zabudowanie dodatkowych grzejników, lub powiększanie istniejących zestawów oraz ich zamiana,
  2. spuszczenie wody z instalacji, usunięcie lub samowolna zmiana nastaw wstępnych grzejników,
  3. uszkodzenie Ciepłomierza lub jego plomby, stanowi rażące naruszenie obowiązków przez Najemcę lokalu bez pisemnej zgody Wynajmującego jest zabroniona.

2. Od Najemcy samowolnie dopuszczającego się czynności wyszczególnionych powyżej Wynajmujący może rościć odszkodowania na pokrycie wyrządzonych szkód.

3. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub braku plomby na Ciepłomierzu, Najemca zostanie dodatkowo obciążony wg podwójnej stawki średniego zużycia na podstawie najmniej korzystnego dla Najemcy okresu miesięcznego z ostatnich 12 miesięcy wskazanego przez oplombowany układ.

4. Najemcy Lokali, w których zdemontowane zostały grzejniki, ponoszą opłaty stałe za ciepło dostarczone na cele centralnego ogrzewania.

5. Fakt niedogrzania Lokalu powinien być potwierdzony przez  Wynajmującego.

11.

Zasady rozliczania kosztów zmiennych w przypadku niesprawności liczników (c.o., c.w.u.) lub niemożliwości dokonania odczytów

 1. W przypadku niesprawności urządzeń pomiarowych (z winy Najemcy) w danym Lokalu, Koszty ciepła ustala się na zasadzie udziału procentowego, w stosunku do zużycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego powiększonego do 150 %. Koszty zostaną naliczone wg stawek minionego okresu rozliczeniowego.
 2. W przypadku stwierdzenia niesprawności w ilości ¼ zainstalowanych urządzeń pomiarowych, rozliczenie nastąpi systemem uproszczonym, rozliczanym:

– w przypadku c.o. – do powierzchni lokali mieszkalnych lub usługowych;

– w przypadku c.w.u. – do ilości osób, biorąc pod uwagę średnie wskazanie przypadające na 1 osobę x ilość osób w danym lokalu mieszkalnym;

– w lokalach użytkowych liczone na podstawie wskazań ilości zużycia z okresu poprzedniego.

3. Niesprawność urządzeń pomiarowych przyjmuje się na podstawie braku zużycia energii cieplnej, w czasie kolejnych odczytów cyklicznych lub kontrolnych w zakresie c.o. i c.w.u.

4. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu liczników u Najemcy, w ustalonych dwóch terminach, z winy Najemcy, traktuje się jako niesprawne urządzenia pomiarowe a tym samym powiększone opłaty zgodnie z rozdziałem XI pkt.1.

5. Urządzenia przy których zostaną stwierdzone ingerencje Najemcy (zniszczenia plomb, niesprawności urządzenia pomiarowego, zafałszowanie zużycia) zalicza się jako niesprawne i rozlicza się wg zasad XI pkt. 1 powiększonych do wysokości 200% zużycia wg poprzedniego okresu rozliczeniowego przy stawce kosztów jednostkowych aktualnego okresu rozliczeniowego.

12.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 9 września 2020 r.

Skip to content