Skip to content

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatwierdzony  zarządzeniem Nr 17/07/2020
Prezesa Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Spółka z o.o.
z dnia 06.07.2020r.

Postanowienia Regulaminu mają na celu:

  • ochronę mienia Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.,  zwanego dalej „TBS”,
  • utrzymanie w odpowiednim stanie użytkowym, estetycznym i sanitarnym wynajmowanych lokali, placów zabaw, garaży,budynków i ich otoczenia,
  • bezpieczeństwo osób przebywających na terenie nieruchomości TBS
  • utrzymanie w odpowiednim stanie użytkowym i sanitarnym wynajmowanych lokali, budynków i ich otoczenia,
  • ustanowienie właściwych zasad współżycia społecznego .

Postanowienia ogólne

Przestrzeganie Regulaminu obowiązuje wszystkich uprawnionych mieszkańców, zwanych dalej „Najemcami” budynków TBS, tj.  wymienionych w umowach najmu lokali mieszkalnych, a także osoby odwiedzające.

Najemca lokalu ponosi odpowiedzialność za zachowanie pozostałych uprawnionych do zamieszkania osób oraz przybyłych w odwiedziny do mieszkańców najmowanego lokalu, a także za przestrzeganie przez te osoby przepisów niniejszego Regulaminu.

Lokalami mieszkalnymi i użytkowymi dysponują ich najemcy. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone są do wspólnego użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem.

Za zachowanie dzieci i szkody przez nie wyrządzone odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

Lokale mogą być używane wyłącznie na cele określone w umowie najmu.

PRZEPISY W ZAKRESIE HIGIENY I ESTETYKI OSIEDLA

1. Obowiązki TBS:

a) utrzymanie należytego stanu technicznego budynku i jego wyposażenia;

b) oświetlenie budynków, korytarzy piwnicznych i pomieszczeń ogólnego użytku oraz terenów przy budynkach;

c) utrzymanie w należytym stanie technicznym dojść do budynków (dotyczy chodników, schodów, podjazdów itp.), a w okresie zimowym  usuwanie śniegu i gołoledzi;

d) wyposażenie wiat  gospodarczych w pojemniki do składowania odpadów oraz regularny i terminowy ich wywóz;

e) umieszczenie w widocznym miejscu na klatce schodowej tablicy informacyjnej z adresami lub telefonami służb miejskich, telefonami alarmowymi w razie awarii oraz telefonami do służb techniczno-serwisowych;

f) umieszczenie na tablicy informacyjnej instrukcji postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych,

g) dokonywanie w miarę potrzeb dezynfekcji i deratyzacji pomieszczeń piwnicznych, pomieszczeń ogólnego użytku jak suszarnie, wózkownie oraz pomieszczeń technicznych;

h) sprzątanie chodników, terenów przyległych do budynków oraz pomieszczeń ogólnego użytku takich jak: klatki schodowe, korytarze piwniczne, suszarnie, itp.;

i) mycie okien na klatkach schodowych, w pomieszczeniach gospodarczych oraz drzwi wejściowych do budynków;

j) pielęgnację terenów zielonych oraz konserwację i naprawę znajdujących się na tych terenach urządzeń (np. ławki, kosze uliczne, place zabaw);

2. Obowiązki Najemców:

a) wszyscy mieszkańcy i ich goście  mają obowiązek zachować czystość na klatkach schodowych, korytarzach, piwnicach i wózkowniach oraz na zewnątrz budynków.

b) dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić przed dewastacją.

c) utrzymywać zamieszkiwanego przez siebie lokal oraz innych pomieszczeń  w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

d) wykonywać  naprawy, konserwacji urządzeń sanitarnych, elektrycznych, przewodów odpływowych, aż do pionów zbiorczych, w tym do niezwłocznego usuwania ich niedrożności, przecieków, awarii, itp.

e)  uzyskać pisemną zgodę na planowany remont i przebudowę     lokalu mieszkalnego.

f) naprawiać  na własny koszt  szkody  powstałe  na terenie osiedla z jego winy a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie TBS, pokrycia kosztów usunięcia szkody.

g) śmieci i odpadki wynosić do przeznaczonych na ten cel kontenerów. W przypadku rozsypania wynoszonych śmieci, Najemca obowiązany jest do ich uprzątnięcia.

h) balkony  utrzymywane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na balkonach umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.

ZABRANIA SIĘ:

1.Wrzucania do kanalizacji przedmiotów mogących zahamować przepływ.

2. Niszczenia elewacji budynków oraz umieszczania na nich oraz na balustradach balkonowych (bez zgody TBS ) wszelkiego rodzaju urządzeń, anten i reklam.

3. Wchodzenia na dachy budynków oraz umieszczania na nich anten.

4.Niszczenia trawników i zieleńców.

5.Trzepania dywanów, chodników, pościeli, odzieży itp. w oknach lub na balkonach  i klatkach schodowych.

6.Naprawiania jakichkolwiek urządzeń technicznych, przewodów instalacyjnych i ich zabezpieczeń na klatkach schodowych i częściach wspólnych ze względu na grożące niebezpieczeństwo porażenia oraz możliwość zniszczeń.

7.Zatykania kratek wentylacyjnych w lokalach mieszkalnych.

PRZEPISY W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA  PRZECIWPOŻAROWEGO

1.W piwnicach, garażach  i  wózkowniach zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych.

2.Klatek schodowych, drzwi i korytarzy  piwnicznych nie wolno zastawiać przedmiotami blokującymi przejścia.

3.Zabrania się palenia papierosów i używania otwartego ognia w piwnicach  oraz na klatkach schodowych.

4.W przypadku uszkodzenia instalacji elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej należy w miarę możliwości ją zabezpieczyć i powiadomić natychmiast pogotowie elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne oraz dział Administracyjny TBS:

TELEFONY AWARYJNE:

instalacje elektryczne, instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego ogrzewania – tel. 609 070 038, a w razie potrzeby zawiadomić również odpowiednie służby w szczególności:

Straż pożarna – 998, 112,

Pogotowie ratunkowe – 999, 112,

Policja- 997, 112,

Ratownictwo ogólne: 112

Pogotowie  wodne  32  623 25 55                                

Pogotowie  gazowe 992 całodobowo

Pogotowie ciepłownicze 602 760 669

Administrator TBS: 507 443 933

PRZEPISY PORZĄDKOWE W ZAKRESIE WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO  MIESZKAŃCÓW

1.Cisza nocna obowiązuje w budynkach w godzinach od 22.00 do 6.00.

2.Zwierzęta mieszkające z Najemcami nie mogą powodować zagrożenia życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju. Posiadacze zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego sprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na klatkach schodowych, częściach wspólnych i terenie posesji oraz do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele.

3.Zabrania się karmienia ptaków na parapetach okien, balkonach i trawnikach.

4.Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na klatkach schodowych, w piwnicach, w garażach, na placach zabaw oraz na terenie posesji.

5.Zabrania się grania w piłkę na placach zabaw, parkingach i podwórkach, niszczenia elewacji oraz ścian wewnętrznych budynków, uszkadzania koszy na śmieci, niszczenia zieleni na posesji.

6.Dzieci powinny bawić się w miejscach do tego przeznaczonych (place zabaw), a nie na klatkach schodowych, korytarzach piwnic. Za szkody wyrządzone na terenie posesji przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.

7.Trzepanie dywanów, odzieży i pościeli powinno odbywać się w miejscach do tego celu przeznaczonych w godzinach 8.00 – 21.00. w dniach od poniedziałku do soboty.

8. W niedzielę i dni świąteczne obowiązuje zakaz wykonywania głośnych prac.

9.Niedopuszczalne jest wykonywanie przez Najemców czynności powodujących uszkodzenie posadzek na klatkach schodowych oraz zanieczyszczanie miejsc wspólnie  użytkowanych.

10.Niedozwolone jest magazynowanie przedmiotów  na balkonach.

11.Podlewanie roślin na balkonach winno odbywać się w taki sposób, aby woda nie zalewała elewacji i balkonów zlokalizowanych na  niższej kondygnacji.

12.Parkowanie samochodów i motocykli jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (parkingi) i nie powinno utrudniać komunikacji, wyjazdów z garaży, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju mieszkańców.

13.Zabrania się mycia pojazdów na terenie posesji.

14.Ogranicza się szybkość poruszania pojazdów na terenie posesji do 20 km/h.

15.Zabrania się trwałego parkowania na terenie posesji samochodów ciężarowych, dostawczych i przyczep oraz samochodów niesprawnych technicznie, zanieczyszczających parking, np. oleje itp.

PRZEPISY PORZĄDKOWE DOTYCZĄCE WÓZKOWNI I KORYTARZY PIWNIC I KLATEK SCHODOWYCH

1.Pomieszczenia wspólne budynków muszą być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

2.W wózkowniach dozwolone jest przechowywanie tylko wózków i rowerów.

3.Zabrania się pozostawiania na klatkach schodowych, na korytarzach piwnic i w wózkowniach zbędnych mebli, obuwia, odzieży, materiałów budowlanych, części samochodowych, urządzeń itp.

4.Najemcy, w których lokalach znajdują się wodomierze, zawory główne itp., zobowiązani są umożliwiać do nich dostęp pracownikom Administracji, służb technicznych.

PRZEPISY KOŃCOWE

W przypadku nieuzasadnionego wezwania służb technicznych TBS,  lub wezwania związanego z usterką/awarią  powstałą przez działanie lub zaniedbanie Najemcy, kosztami ich przybycia  oraz usunięcia awarii obciążony zostanie Najemca.

W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez właściciela lokalu lub osobę reprezentującą jego prawa – TBS jest uprawniony do wypowiedzenia stosunku najmu oraz do eksmisji Najemcy.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy określone

w obowiązujących aktach prawnych.

Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie zwraca się z serdeczną prośbą o przestrzeganie nin. Regulaminu.

Skip to content