Skip to content

Mieszkanie w TBS? To proste!

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ! – 032/623 02 37

ZŁÓŻ WNIOSEK ! TO NIE ZOBOWIĄZUJE!

Co dalej?

Warunki zawarte w Ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego stawiają najemcom mieszkań w TBS dwa wymagania:

Po pierwsze:  

musi to być osoba fizyczna, która – wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania – nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w Chrzanowie lub Trzebini.

Drugi warunek:

wiąże się z kryterium finansowym: dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia z TBS w Chrzanowie umowy najmu, nie może przekraczać 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w  województwie małopolskim, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, o więcej niż:

a) 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym;

b) 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym;

c) dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Dochodem, o którym mowa powyżej, są wszelkie przychody, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Składek tych nie odlicza się, jeśli zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się natomiast dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Dodatkowo: Minimalne progi dochodowe TBS

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa.

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego nie mówi nic o minimalnych dochodach, ale Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest dysponentem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, zaleca TBS-om ustalenie także dolnych limitów dochodów w gospodarstwach domowych- np. w wysokości 50% kwoty maksimum ustawowego- aby zwrócić uwagę przyszłych najemców na wyższe niż w lokalach komunalnych opłaty czynszowe.

TBS w Chrzanowie oczekuje, że kwota czynszu z zaliczkami za wynajem lokalu mieszkalnego będzie stanowić minimum 1/3 dochodu netto w gospodarstwie domowym.     

Poza trzema wymienionymi wymogami , należy dokonać:

1. wpłaty, po zawarciu umowy partycypacyjnej, do 30 proc. wartości kosztów budowy wybranego lokalu ( wartość określana w różnej wysokości, zazwyczaj 15-20 % w zależności od kosztów budowy lokalu i standardu budynku, w którym mieści się lokal);

2. wpłaty, na 7 dni przed podpisaniem umowy najmu, kaucji zabezpieczającej należności z tytułu najmu, w wysokości maksymalnie 12-krotnego miesięcznego czynszu.

Kaucja i partycypacja  jest waloryzowana i zwracana w całości po wypowiedzeniu umowy najmu, jeśli wynajmujący nie zalega z zapłatą czynszu.

TBS może wynająć lokal mieszkalny osobie posiadającej tytuł prawny  do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów TBS, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega.

Wnioskujący o najem lokalu mieszkalnego lub osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania, winien mieć dochód (zarówno przy rozpatrywaniu wniosku, jak również przed zawarciem umowy najmu) gwarantujący płatność czynszu.

 

Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach popierania budownictwa (Dz.U.2023.790 ), określa kryterium dochodowe dla starających się o mieszkania TBS.

Limit różni się w poszczególnych województwach.
 
Warunki finansowe przyszłych najemców na mieszkania z partycypacją obowiązujące od 20.11.2023r.

 

6 411,04

ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej

9 616,56

1,5 * j.w.

 

1 osoba

105%

10 097,39

2 osoba

155%

14 905,67

3 osoba

190%

18 271,46

4 osoba

225%

21 637,26

5 osoba

260%

25 003,06

6 osób

295%

28 368,85

 

 

Warunki finansowe przyszłych najemców na mieszkania bez partycypacją obowiązujące od 20.11.2023r..

 

 6 411,04

ostatnio ogłoszone przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej

 8 975,46

1,4 * j.w

 

1 osoba

100%

8 975,46

2 osoba

145%

13 014,41

3 osoba

175%

 15 707,05

4 osoba

205%

  18 399,68

5 osoba

240%

21 541,09

6 osób

275%

 24 682,50

 

Skip to content