Przetarg – usługi sprzątania

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Wykonanie kompleksowych usług sprzątania, w budynkach i na terenie zewnętrznym, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

w okresie: od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

Szczegółowe informacje: https://bip.malopolska.pl/tbschrzanow,m,336556,zamowienia-publiczne.html

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sokoła 30/5 w Chrzanowie (kod pocztowy 32-500)  do dnia 4.12 2020 r. do godziny 9:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI SIWZ.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie wskazanym w  rozdz.  XII  ust.  1 SIWZ zostaną zwrócone do Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 4.12 2020 r. o godzinie 10:00

Informacja z otwarcia ofert

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego   w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, o wartości poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.8 wspomnianej ustawy

p.n.: „Wykonanie kompleksowych usług sprzątania, w budynkach i na terenie zewnętrznym, utrzymania terenów zielonych, odśnieżania przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. w okresie:
od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.”

Pobierz dokument